Hybrid Energy Power System at The Majlis Resort Lamu, Kenya